Publicaties en boeken

Uit WikiPekela
Ga naar: navigatie, zoeken
Documentatiecentrum

Vermeldingen in deze rubriek vinden alfabetisch plaats, voorafgegaan door een ongeordende lijst item.


 * 125 jaar Christelijk Onderwijs in Nieuwe Pekela: Groen van Prinstererschool; Bedum, 1983.
 * Abrahamse, J.: Leggelderveld. Haardkuilen Nieuwe Pekela. In tijdschrift Noorderbreedte van 1989.
 * Adriani, M.J.: Redevoering ter nagedachtenis van den heer H. Wester; Groningen, 1821.
 * Bartelds-Boshuizen, T. (red.): Kappa Britannia vijfenzeventig jaar 1913-1988; Oude Pekela, 1988.
 * Blaauw, S. de: De Willibrorduskerk van Oude Pekela; [in ‘De Sluitsteen’, bulletin van het Cuypersgenootschap, jrg. 4, nr. 3-1988].
 * Blaauw, S. de: De Bonifatiuskerk van Nieuwe Pekela; [in ‘De Sluitsteen’, bulletin van het Cuypersgenootschap, jrg. 4, nr. 3-1988].
 * Blécourt, A.S. de: Het Stadsmeierrecht in de Groninger Veenkoloniën; Zutphen, 1907.
 * Blécourt, A.S. de: Beklemrecht en Stadsmeierrecht; 2 dln., Groningen, 1920.
 * Boer, O.C. de: Once upon a time in the North. A history of the De Boer family [from Nieuwe Pekela]; cd-rom, Amstelveen, 2009. 
 * Borgesius, T.: Geschiedenis van de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela. Groningen, 1877, herdruk Groningen, 1983.
 * Bosgra, W.H.: Uit Pekela’s verleden. Oude Pekela, 1930.
 * Bruggink, G.: Pekel Over De Hekel. Een inventariserend onderzoek naar de positie van jongeren in Oude en Nieuwe Pekela; z.pl., 1986.
 * Bruintjes-Petzinger, N. e.a.: Hendrik Wester en ‘zijn’ school 1643-1993. 350 jaar lager onderwijs in Oude Pekela; Oude Pekela, 1993.
 * Brunink, G.J.: Uit Pekela’s verleden; Oude Pekela, 1978.
 * Brunink, G.J.: Oude Pekela in oude ansichten, deel 2; Zaltbommel, 1978.
 * Brunink, G.J.: De ‘St. Willibrordus’ te Oude Pekela. Historie en Restauratie; Oude Pekela, 1981.
 * Bruyne, J. de: Veenkoloniale geschiedenis. 16 thematische lessen over het Veenkoloniale verleden rondom Oude Pekela: z.pl., 1986.
 * Camerlingh, B. Pekelders. Biografisch woordenboek van Pekela, 2 dln; Groningen, 2010.
 * Camerlingh, B. Rechterlijk archief van Nieuwe Pekela 1704-1719; Groningen, 2010.
 * Camerlingh, B. Met man en muis. Pekelder scheepsrampen in de 19e eeuw; Groningen, 2010.
 * Camerlingh, B. Sophius Coenraad Piccardt. Verrichtingen door notaris Piccardt te Oude Pekela van 1812-1820; Groningen, 2010.
 * Camerlingh, B. Pekelder te Winschoten. Pekelders in de Rechterlijke Archieven van Winschoten in de 17e eeuw; Groningen, 2010.
 * Camerlingh, B. Zwerven over de dodenakker. Het kerkhof bij de Nederlands Hervormde kerk te Oude Pekela; Groningen, 2010.
 * Camerlingh, B. Klein kroniekje van Pekela; Groningen, 2011.
 * Degenhart-Drenth, E.: Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten: deelgebied Pekela’s; z.pl., z.jr.
 * Diverse auteurs: Weekblad De Prins der Geillustreerde Bladen, 1913, 9 augustus, met o.a. brand papierfabriek Union te Oude-Pekela.
 * Drayer, M. e.a.: De Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela; Nieuwe Pekela, 1990.
 * Flikkema-Van Schaik, W.: 200 jaar St. Willibrordusparochie in Oude Pekela; Oude Pekela, 1983.
 * Formsma, dr. W.J.: Groningse Volksalmanak 1972-1973. Historisch jaarboek voor Groningen. Met o.a.: Een volgtakbijl van hertegewei uit Oude-Pekela.
 * Giezen, J.S.: De geschiedenis van de n.v. stoomtramwegmaatschappij ‘Oldambt-Pekela’; Scheemda, 1982.
 * Hachmer, H.A.: Met de groeten uit Riga, herinneringen aan de Oostzeevaart, beschrijving zilveren Oostzeelepels, Riganappen,toejassen, diverse verhalen van kapitiens uit Veendam, Wildervank, Oude en Nieuwe Pekela; Assen, 2007.
 * Hage, R.C.: Inventaris van het archief van de evangelisch-lutherse gemeente Pekela te Nieuwe Pekela, 1749-1974 (1986); Groningen, 1987;
 * Hallewas, J.: Twee eeuwen Lutheranisme in Pekela. Geschiedenis van een lutherse gemeente in de Veenkoloniën; Nieuwe Pekela, 1953.
 * Historisch beeldmateriaal Oude Pekela. O.a. met beelden uit 1949 betreffende de OPA festiviteiten. DVD, uitgebracht door de werkgroep Roemenië uit de gemeente Onstwedde; z.pl., z.j. [2008].
 * Hofstede, J.: ‘Eenige Aantekeningen en Alleen-Spraken Betreffende Het Meest Verborgen Leven Voor den Heere, van den Eerwaarden, en Godzaligen Heere Sicco Tjaden, Getrouw Leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel-A. Uit de Latynsche Handschriften van den Overledenen by een verzamelt en vertaalt; neffens een Kerkrede over Ps. XLII. 12’; Groningen, 2e dr., 1735.
 * Hoogakker, H.: Albatros, een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela's. Z.pl., 2008.
 * Horlings-Schreuder, A.E.: Inventaris van de archieven van de gemeente Oude Pekela (1644) 1811-1989 (1990); z.pl. [Pekela], z.j. [1995].
 * Horlings-Schreuder, A.E.: Inventarissen van de archieven van de gemeente Nieuwe Pekela (1728)1811-1989 (1992); z.pl. [Pekela], z.j. [1995].
 * Horlings-Schreuder, A.E.: Geschiedenis van Nieuwe Pekela; onuitgegeven publicatie, z.pl. [Pekela], 1998.
 * Jager, U.: Nieuwe Pekela in oude ansichten; Zaltbommel, 1972.
 * Klijnstra, W. en W. Gernaat: Ro-d-ys any time, een Groninger beatlegende; Zuidbroek, 2008.
 * Knottnerus O.J.: ‘Sicco Tjaden’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen; 1994, 212-216.
 * Koeman-Poel, G.S.: Een synagoge in het veen. Het verhaal van de ‘Pekelder’ joden, 1693-1942; Oude Pekela, 1989.
 * Koorn, S.: Inventaris van het archief van de doopsgezinde gemeente Pekela, 1852-1983; Groningen 1987.
 * Kouwen, R.: Restauratie Hervormde kerk en toren te Oude Pekela; Groningen, 1976.
 * Kuil, D.: Kroniek van Pekela (1558) 1599-1999; Ten Boer, 1999.
 * Kuil, D.: ‘Feicko Alles Clocq, de vermeende stichter van Oude Pekela Een poging tot reconstructie van zijn voor- en nageslacht’. In: Gruoninga, jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde; 32e jrg, 1987, 3-27.
 * Kuil, D.: ‘De Peeckel ende Peeckelveenen’. In: Dollardzijlvest, gepeild en aangekaart. Een cartografische kijk op de geschiedenis van land en water in het oosten van Groningen en Drenthe; Groningen, 1992, 50-52.
 * Kuil, D.: ‘Elso Free’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen; Groningen, 1994, 89-91.
 * Kuil, D.: ‘Feijcke Alles Clocq’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen; 1994, 51-55.
 * Kuil, D.: ‘Mees Toxopeus’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen; Groningen, 1994, 221-223.
 * Kuil, D.: ‘Hendrik Wester’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen; 1994, 258-260.
 * Kuil, D.: Feike Alles Clock, Grondlegger van de Pekela’s. Biografie & genealogie; Ten Boer, 1995.
 * Kuil, D.: Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Grafschriften op de r.k. begraafplaats te Oude Pekela; Ten Boer, 1996.
 * Kuil, D.: Zwervend over de dodenakker. Het kerkhof bij de Ned. Herv. kerk te Oude Pekela; Ten Boer, 2003, cd-rom.
 * Kuil, D.: Zeilende ter hoogte van. Pekelder scheepsrampen in de 19e eeuw; Ten Boer, 2005, cd-rom.
 * Kuil, D.: Overledenen Oude Pekela van 1811 t/m 1942, verzameld op basis van de originele akten van de Burgerlijke Stand; Ten Boer, z.j., cd-rom.
 * Kuil, D.: Rechterlijk Archief 1677-1807 van Oude Pekela. Transcriptie van de akten; Ten Boer, 2002, cd-rom.
 * Kuil, D.: Aantekeningen betrekkelijk het kadaster 1831; Ten Boer, 2003, PDF-bestand.
 * Lagaaij, A.A. (red.): Free in het goud. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de N.V. Stroocartonfabriek v.h. E. Free & Co. te Oude Pekela; z.pl., 1954.
 * Lubben, C. e.a.: Pekelder Boys in Boven Pekela. 50 jaar voetbalverenging 1946 - 1996; eigen beheer, 1996.
 * Meeter, E.: Holland. Kranten, kerkers en koningen; Met inleiding door L. Rijkens, Amsterdam, 1966 (vertaling van de Engelse uitgave van 1857).
 * Meeter, E.: Willem I, Willem II. Kranten, kerkers en koningen; Met inleiding en annotatie door J.G. Kikkert, Soesterberg, 2002.
 * Molema, J. e.a.: 400 jaar Pekela. Stichting 400 jaar veenkoloniën. Bedum, 2006.
 * Mooij, J.: Gevormd door de tijd. Gedenkboek steenfabrieken Strating te Oude Pekela en Winschoten (100 jaar); Scheemda, 1983.
 * Mulder, D. e.a.: Weinigen van Velen; "Notulenboek van een Joodse Gemeenschap 1940-1942 " Weinigen van velen, beschrijft de ondergang van een joodse gemeenschap op het platteland, en is gebaseerd op een uniek document, het notulenboek van de kerkenraad van de joodse gemeente te Oude Pekela. Westerbork, 1995.
 * Mulder, R.: Oude Pekela in grootmoeders tijd; Zaltbommel, 1987.
 * Mulder, R.: Oude Pekela in grootmoeders tijd, deel 2; Zaltbommel, 1993.
 * Nieuwe Pekela: Verordening houdende het reglement en tarief van een Beurtveer en Bargedienst tussen Nieuwe Pekela en Groningen; Groningen, 1859.
 * Nijhoff, A.C.C.: Enige sociale aspecten van de krotopruiming in de industriële plattelandsgemeente Oude Pekela; z.pl., 1959.
 * Pekela: ‘Conditien van de verhuyringe der veenen in de Pekel’; Groningen, 1651.
 * Pekela: ‘Ordre en reglement waarna de ingezetenen in de Pekela aangaande het begraven van haar veen, met den aankleve van dien, haar zullen hebben te reguleren’; Groningen, 1732.
 * Pekela: ‘Ordonnantie op de begravinge der dooden in de beneden Pekel A’; Groningen, 1742.
 * Pekela: ‘Instructie voor de verlaetsmeester in de Pekel A’; Groningen, 1752.
 * Pekela: ‘Reglement op het onderhouden der drayen, in de Boven en Beneden Pekel A’; Groningen, 1768.
 * Pekela: ‘Instructie en ordonnantie op het Veer van Groningen na Winschoten, Lange-Akkerschans, Noordbroek, Pekela .... etc.’; Groningen, 1787.
 * Pekela: ‘Poincten ende articulen van het diep, ofte passagiegeld van de turf’; Groningen, 1797.
 * Pekela: ‘Reglement en vrachtlijst voor het beurtveer tussen Amsterdam en Veendam, Oude en Nieuwe Pekela .... vice versa’; Amsterdam, 1843.
 * Ploeg, W.H.: Oude Pekela.... toch anders! Oude Pekela, 1974.
 * Rhoer, Prof. J. de: ‘Eene plaatselyke beschryving van Westerwoldingerland, benevens de dorpen Bellingewolde en Blyham en ‘t gene verder tot dien rechtstoel behoort’. In: Verandelingen ter nasporinge van de Wetten en Gesteldheid onzes Vaderlands: waar bij gevoegd zijn eenige Analecta tot dezelve betrekkelijk door een genootschap te Groningen. Vierde deel, eerste stuk, in Pro Excolendo Jure Patrio, Groningen, 1796.
 * Rossen, B.: Zedenangst. Het verhaal van Oude Pekela; Amsterdam, 1989.
 * Sagel, Hilbertus: Geschreven herinneringen uit het leven van Hilbertus Sagel, eigen uitgave, z.pl. [Oosterwolde], z.j. [2008].
 * Scholtens, H.: Batje, belevenissen van een olle vrijgezel oet de Pekel. Ten Boer, 1991 (herdruk).
 * Schut, E.: Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942; Assen, 1991.
 * Schut, E.: Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942: Geschiedenis van de begraafplaats en overzichten van de joodse bevolking; Groningen, 1991.
 * Sinot, P.J.: St. Willibrordusparochie Oude Pekela. [Beschrijving van het interieur der kerk]; z.pl., z.j.
 * Stavast, Piet: Vlucht en Verzet; dagboek van een KP-er. Z.pl., 1982.
 * Strokarton: Uut stro zet. Honderd jaar strokarton in de Groninger veenkoloniën; Veendam, 1985.
 * Swinderen, Th. van, e.a.: Ter gedachtenis van Hendrik Wester; Groningen, 1821.
 * Tiktak, A.: Een beeld van een school. Mulo, Ulo, Mavo Nieuwe Pekela 1917-1982; Nieuwe Pekela, 1982.
 * Tiktak, A.: Pekel. De binnenkant van drie dynamische dorpen; Groningen, 1999.
 * Tiktak, A.: De Openbare School in het Centrum van Nieuwe Pekela. Jubileumboek t.g.v. 75 jaar Jan Ligthartschool en 35 jaar Beudelhorn; Nieuwe Pekela, 1992.
 * Tiktak, A.: ‘Barak Houwink’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen; Groningen, 1994, 116-118.
 * Tiktak, A. (red.): Garen en gasmaskers, Veenkoloniën 1939; Veendam, 1989.
 * Tiktak, A.: De openbare school in het centrum van Nieuwe Pekela, Nieuwe Pekela, z.j. [1992].
 * Timmer, K.: ‘Jurjen Koerts’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen; Groningen, 1994, 131-134.
 * Tjaden, S.: Aanteekeningen en alleenspraken meest betreffend het Verborgen Leven voor den Heere, van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A.
 * Uilkens, J.A.: ‘Inwijding van het monument voor wijlen den schoolopziener Hendrik Wester (...) den 10 juni 1823 onder het uitspreken opgeschreven’; Groningen, 1823.
 * Vries, T. de: ‘Gerardus Boekhoven’. In: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen; Groningen, 1994, 33-37.
 * Werkman, H.: Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Merode; Groningen, 1982.
 * Wesseling, J.: De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken; Groningen, 1974.
 * Westers, A.: Jaarverslagen Kapiteinshuis Pekela / Stichting Westers; Nieuwe Pekela, 1991-1998.
 * Westers, A.: ‘Een onbekende insculpatieplaat uit 1812. Zilversmeden te Oude Pekela in het eerste kwart van de negentiende eeuw’. In: Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep; Groningen, 1995, 313-331.
 * Wolters, P.A.; De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela, Assen, 1952.
 * Wortelboer, J.P.A.: Wortelboer, een geslacht uit de Veenkoloniën; Groningen, 1975.
 * Zwiers, E.: Waar ‘t veen eens groeide en de heide bloeide; Winschoten, z.j. [ca. 1957]