Hoofdpagina

Uit WikiPekela
Ga naar: navigatie, zoeken
Amateur-historicus en Pekela-kenner Dick Kuil uit Ten Boer
Amateur-historicus en oud-Pekelder Dick Kuil met het eerste exemplaar van zijn Pekelder namenboek.
Dick Kuil heeft voor PrachtigPekela.nl bijna twee jaar lang een historische rubriek verzorgd.
Dick Kuil in gesprek met PrachtigPekela.nl

WikiPekela is een encyclopedie over de gemeente Pekela, nagelaten door amateur-historicus en Pekela-kenner Dick Kuil uit Ten Boer, en behouden door de nieuwssite PrachtigPekela.nl. Dick Kuil is donderdag 22 december 2011 plotseling op 63-jarige leeftijd overleden. Dick werkte dagelijks aan deze pagina en heeft Pekela een schat aan informatie achter gelaten. PrachtigPekela.nl zal zijn levenswerk online (be)houden, zodat iedereen het kan blijven raadplegen. Dick, rust zacht en bedankt voor dit prachtige document dat je ons dorp hebt nagelaten. De redactie van PrachtigPekela.nl zal trachten deze site voort te zetten als eerbetoon aan Dick Kuil. In 2013 is de gehele site van WikiPekela verloren gegaan. Met een backup uit 2013 is getracht de teksten weer te herstellen en met trots kunnen we zeggen dat dit redelijk gelukt is. De komende tijd zullen de teksten worden herzien en aangepast indien nodig.

Over Dick Kuil

Dick Kuil was schrijver van boeken en publicaties op het gebied van de Groninger geschiedenis en cultuur. Als amateurgenealoog en -historicus namen de Pekela's een belangrijke plaats in bij zijn onderzoeken. Veel van het Pekelder verleden is door Dick al blootgelegd en gepubliceerd. Dick was de samensteller van onder andere de Kroniek van Pekela (1999) en het Biografisch Woordenboek van Pekela (2010). In 1999 ontving Dick voor het eerstgenoemde werk de Veenkoloniale Museumprijs. De schrijver uit Ten Boer heeft voor PrachtigPekela.nl bijna twee jaar lang een historische rubriek verzorgd.

"Iedere schrijver op het continent die zijn zelfrespect niet wil verliezen en de pen wil blijven voeren, staat een vroegtijdig graf te wachten." (Eillert Meeter).

De overlijdensadvertentie van Dick Kuil in het Dagblad van het Noorden.
Dick Kuil: 21 september 1948 (Oude Pekela) - 22 december 2011 (Ten Boer)

Hoofdstukken WikiPekela

Geschiedenis

Pekela is een typische veenkoloniale gemeente. De geschiedenis van de gemeente geeft dan ook een mooi voorbeeld van de verschillende ontwikkelingsfasen van de doorsnee veenkolonie. Maar er is ook een geschiedenis die teruggaat naar voor de periode dat het veen zich heeft gevormd. Bij het Hoetmansmeer zijn bij opgravingen vondsten gedaan die er op wijzen dat in de streek rond de Pekel A al zo'n 7000 jaar geleden sprake was van menselijke bewoning. [Lees meer]

Vervening

‘Wild, woest en ledig’. Met dit citaat uit het meest gelezen boek kan men het gebied waarin de Gronings-Drentse veenkoloniën liggen, in de 16e eeuw het best karakteriseren. Het was een weinig aantrekkelijke streek, bestaande uit moerassige, onherbergzame, voor de mens gevaarlijke (hoog)venen. Aan de randen stak hij turf om zo in zijn behoefte aan brandstof te voorzien. [Lees meer]

Scheepvaart

Het graven van kanalen, wijken en sloten was noodzakelijk voordat met het afgraven van het veen kon worden begonnen, omdat er een behoorlijke afwatering moest zijn. Tegelijkertijd kon de turf via de zo ontstane waterwegen worden afgevoerd. De turfschippers stonden aan het begin van de veenkoloniale scheepvaart, die vooral in het laatst van de 18e eeuw uitgroeide tot een ware zeevaart. [Lees meer]

Landbouw

Al is de stad Groningen wellicht weinig elegant geweest bij het verkrijgen van de venen, haar aandeel in de ontginning is zegenrijk geweest voor de groei en bloei van de streekdorpen. ‘Borgemeesteren ende Raedt’ van de Stad zagen heel goed in dat de bodem, als de turf was afgegraven, door doelmatige bewerking en bemesting uitstekende bouwgrond op kon leveren. Zeer duidelijk is artikel XIII van de ‘Conditiën van de verhuijringhe der veenen in de Pekel’ van het jaar 1651, waarin als voorwaarde werd gesteld dat de huurder ‘sal het vergraven Veen ende andere dallen slichten, ende met straetendreck ofte mis soo veele immer doenlick is, te lande maeken, om tot Saeijlandt, Weijdelandt of te Plantinge …. gebruijckt te worden’. De huurder mocht het ontturfde land dus niet braak laten liggen, maar moest het door stadsvuil en mest vruchtbaar maken. De blootkomende zandgrond werd vermengd met bonk, die niet geschikt was voor de turfwinning. [Lees meer]

Handel, ambacht en industrie

In Pekela werd het benedenste verlaat - bij de tegenwoordige hervormde kerk in Oude Pekela -al in de 17e eeuw een belangrijke overslagplaats voor turf. Met bokken, tassen en pramen werd daar het bruine goud uit het veen aangevoerd om ‘beneden’ de sluis in grote tjalken te worden overgeladen. Deze voeren dan naar het noorden en bereikten via Statenzijl de Dollard om dan de Noordduitse steden te bereiken. De ‘praamschippers’ vervoerden behalve turf ook de producten van het boerenland en compost en gaf hen handen vol werk. Tot na de Tweede Wereldoorlog vond het vervoer van aardappelen per schip plaats. [Lees meer]

Bestuur en politiek

Periode tot 1811 - In deze periode hielden verschillende instanties zich met bestuurlijke zaken van dit gebied bezig. De magistratuur van de stad Groningen bestuurde niet alleen deze stad, maar ook het Gorecht en de beide Oldambten; sinds 1619 eveneens het landschap Westerwolde. Omdat het gebied van de Groninger veenkoloniën grotendeels in het zogenaamde Wold-Oldambt lag, betekende dit dat de Stad Pekela bestuurde via de door haar aangestelde ambtman. Alle reglementen werden vastgesteld en goedgekeurd door ‘Borgemesteren ende Raedt’ van de Stad. [Lees meer]

Kerken

Klik [hier] voor de overzichtspagina van de kerken in de gemeente Pekela.

Scholen

Klik [hier] voor de overzichtspagina van de (voormalige) scholen in de gemeente Pekela.

Verenigingen

Klik [hier] voor de overzichtspagina van de diverse verenigingen in de gemeente Pekela.

Bedrijven

Klik [hier] voor de overzichtspagina van historische en actuele bedrijven in de gemeente Pekela.

Gebouwen en monumenten

Klik [hier] voor de overzichtspagina van de gebouwen en monumenten in de gemeente Pekela.

Sport

Klik [hier] voor sportgerelateerde historische gebeurtenissen in de gemeente Pekela.

Openbaar vervoer

De eerste omnibusdienst Nieuwe Pekela - Onstwedde v.v. is in 1903 het leven geroepen. Deze eerste omnibus, die tweemaal per week rijdt, wordt in stand gehouden met subsidie van de handelsvereniging en geëxploiteerd door de heer T. Heibroek. Bij besluit van Ged. Staten van Groningen van 15 dec. 1865 wordt goedgevonden aan Jakob Jans Middel uit Oude Pekela en Klaas Huizing uit Zuidbroek vergunning te verlenen, om onder de firma ‘Middel en Huizing’ een postwagendienst, uitsluitend bestemd voor het vervoer van personen, tussen Oude Pekela en Groningen op te richten, welke iedere dinsdag en vrijdag zal rijden en wel onder de volgende voorwaarden... [Lees meer]

Pekelders

In dit artikel worden korte levensbeschrijvingen vermeld van meer dan 1.200 personen, bestaande uit o.a. overheidsbestuurders, notarissen, predikanten, geestelijken, artsen, sportlieden, kampioenen, muzikanten, directeuren, vakbondsbestuurders, arbeiders, grafdelvers, scheepsjagers, oprichters van bedrijven, (hoofd)onderwijzers, verzetshelden, in oorlogen gesneuvelde personen, slachtoffers van misdrijven etc. die een rol van betekenis in of voor de Pekela’s hebben gespeeld of om een andere reden bekend zijn geworden. Levensbeschrijvingen dus van mannen en vrouwen die op enigerlei wijze van belang zijn geweest voor de Pekelder geschiedenis. Of de vermelde personen nu wel of niet in Oude of Nieuwe of Boven Pekela zijn geboren, is daarbij niet van belang. Bij de keuze van deze personen hebben uiteraard de voormalige gemeenten Oude en Nieuwe Pekela centraal gestaan. Maar ook personen die geen inwoner van de Pekela’s zijn geweest, maar wel hun stempel op de Pekelder samenleving hebben gedrukt, kregen een vermelding. De aandacht ging zo veel mogelijk uit naar de lokale aspecten van hun of haar leven of werk. Primair was de bedoeling dat de levensbeschrijving een indruk moest geven wat voor persoon de beschrevene is geweest. Zij moeten door hun bezigheden of leven een min of meer belangrijke rol in het heden of verleden hebben gespeeld. [Lees meer]

"Onderscheiden Pekelders verdienen geen stoffig bestaan"

In onderstaand overzicht worden Pekelders vermeld die sinds 1800 op de een of andere manier zijn onderscheiden. Om te voorkomen dat zij na hun onderscheiding worden vergeten en enkel in een stoffig archief belanden, is dit overzicht gemaakt. Vermeld zijn onderscheidingen door o.a. de Koningin, de Overheid, de Krijgsmacht, het Onderwijs, het Nut van 't Algemeen, vreemde mogendheden en particulieren. De personen zijn in alfabetische volgorde vermeld. [Lees meer]

Wetenswaardigheden

Vermeldingen van wetenswaardigheden in deze rubriek vinden alfabetisch plaats, voorafgegaan door een ongeordend item. [Lees meer]

Publicaties en boeken

Klik [hier] voor de overzichtspagina van diverse publicaties en boeken gerelateerd aan de gemeente Pekela.

Externe links

Op deze [pagina] staan links naar websites, die iets met Pekela te maken hebben.

Fotoboek

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mail deze dan naar de beheerder van WikiPekela.

Artikelen over Dick Kuil

Over WikiPekela

WikiPekela is een vrij te raadplegen encyclopedie over de gemeente Pekela. Het initiatief is afkomstig van Pekelders.nl (de voorloper van PrachtigPekela.nl) en is op 31 januari 2008 gelanceerd. Al snel kreeg Jeannette Ritzema, eigenaar van Pekelders.nl, hulp van amateur-genealoog en historicus Dick Kuil uit Ten Boer. De geboren en getogen Pekelder vulde WikiPekela.nl in rap tempo met duizenden (historische) wetenswaardigheden. Door tijdgebrek heeft de redactie van PrachtigPekela.nl, destijds op 9 augustus 2008 WikiPekela overgedragen aan Kuil. Kuil werd ook een vaste waarde voor PrachtigPekela.nl met wekelijkse bijdragen over de historie van de gemeente Pekela. Sinds donderdag 22 december 2011 is de site niet meer bijgewerkt. Dick Kuil overleed toen op 63-jarige leeftijd.